Všeobecné obchodní podmínky

/

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Asnatek, s.r.o.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy ohledně objednávek, distribuce a prodeje kvalitních přírodních prostředků a dalších produktů mezi prodávajícím, společností ASNATEK, s.r.o., IČ: 096 54 526, DIČ: CZ09654526, se sídlem Butovická 317, 742 13 Studénka, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 83737 (dále jen „Prodávající“) a zákazníky internetového obchodu (e-shopu) provozovaného Prodávajícím na internetových stránkách https://asnatek.net (dále jen „Kupující“).

1.2. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:

 • kontaktní adresa (provozovna Prodávajícího): tř. T. G. Masaryka 650, 738 01 Frýdek-Místek,
 • e-mail: info@asnatek.net
 • tel. číslo: +420 725 160 111.

1.3. Pro účely těchto VOP se Kupujícím, respektive spotřebitelem, rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem. Tyto VOP se tedy nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Při zahájení právního jednání, popř. při registraci nebo vytváření uživatelského účtu, je-li tato služba dostupná, předává Kupující Prodávajícímu své osobní údaje a další údaje, které jsou nutné pro řádné a včasné vyřízení objednávky, distribuce a prodeje zboží, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Kupující se zároveň zavazuje uvést pravdivé a přesné údaje, aby bylo možné vyřídit objednávku a dodat Kupujícímu zboží. Jestliže bude Kupující využívat uživatelský účet, je povinen pravidelně aktualizovat uvedené údaje. Zpracování osobních údajů a nakládání s nimi se řídí zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na internetových stránkách Prodávajícího.

1.5. Tyto VOP budou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Odchylná ujednání v konkrétní kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.6. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím se řídí výlučně právním řádem České republiky. Záležitosti výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími právními předpisy souvisejícími.

1.7. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží v obchodní nabídce Prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších osob, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.8. Kupující bere na vědomí, že veškerá komunikace ze strany Prodávajícího může být doručována na elektronickou adresu Kupujícího.

2. Objednávky zboží

2.1. Prodávající upozorňuje, že nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde by si Kupující mohl zboží osobně prohlédnout a vyzvednout. Pro účely nabídky, prezentace a objednávek zboží slouží výlučně internetový obchod (e-shop) Prodávajícího, který je provozován na internetových stránkách https://www.asnatek.net a který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující však bere na vědomí, že internetový obchod nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.2. Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.

2.3. Náklady na poštovné a balné nese Kupující dle způsobu, který zvolil při objednávce zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku 9. těchto VOP.

2.4. Jestliže Kupující využívá uživatelský účet, je povinen zachovávat mlčenlivost a zajistit ochranu před zveřejněním přístupových údajů k tomuto uživatelskému účtu (tj. přihlašovacímu jménu a heslu) či jejich sdělením třetím osobám. Kupující ani není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případech, když Kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 6 měsíců, anebo když Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy anebo z VOP.

3. Uzavření smlouvy

3.1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce.

3.2. Každá smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím je vždy uzavřena pouze v českém jazyce.

3.3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

3.4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.

3.5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Podávajícím považovány za správné. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. s ohledem na množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.

3.8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dnů od doručení zboží; v této lhůtě musí být odstoupení odesláno Prodávajícímu. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

4.2. Jsou-li splněny všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem ve smyslu § 1829 a násl. občanského zákoníku, a rozhodne-li se Kupující pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno odeslat zprávu (dopis) na kontaktní adresu Prodávajícího tř. T. G. Masaryka 650,  738 01 Frýdek-Místek, anebo e-mailem na adresu info@asnatek.net s následujícím textem: „Já …………. (jméno a příjmení Kupujícího) jsem dne …………. (datum ve formátu dd.mm.rrrr) uzavřel kupní smlouvu č. ………… (číslo objednávky/faktury) se společností ASNATEK, s.r.o., IČ: 096 54 526. V návaznosti na ustanovení § 1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené kupní smlouvy a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.

4.3. V případě písemného vyhotovení dopisu odstoupení od smlouvy je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.

4.4. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

4.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. V případech, jestliže je Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet určený Kupujícím.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Podmínky a okolnosti vrácení dárku mohou být individuálně dohodnuty mezi Prodávajícím a Kupujícím.

4.9. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží, které:

 • Bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • podléhá rychlé zkáze,
 • bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • bylo v uzavřeném obalu a které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • je zvukovou nebo obrazovou nahrávkou nebo počítačovým programem, pokud byl porušen jeho původní obal,
 • nelze vrátit do původního stavu před koupí.

5. Práva Kupujícího z vadného plnění

5.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá jiné vady nežli vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5.3. Ustanovení čl. 5. odst. 4 VOP se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením, že kdyby o něm Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.

5.5. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

5.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího, ledaže Kupující žádal o opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.

5.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 5. odst. 1 VOP, může Kupující požadovat také dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží bez zbytečného odkladu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

5.9. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese tř. T. G. Masaryka 650, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, nebo prostřednictvím dopisu na tutéž adresu nebo prostřednictvím elektronické komunikace na adrese info@asnatek.net. Je-li však v potvrzení vydaném Prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

5.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas

6. Záruka za jakost, reklamace zboží

6.1. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

6.2. V případě reklamace v záruční době může Kupující reklamovat zboží u Prodávajícího jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu info@asnatek.net,
 • telefonicky na čísle +420 725 111 160.

6.3. Na vyřízení reklamace a práva z vad v rámci reklamačního řízení se přiměřeně použijí pravidla pro uplatnění práv z vad podle čl. 5. těchto VOP, není-li v tomto čl. 6. VOP uvedeno odchylné pravidlo.

6.4. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, záruční doba je 24 měsíců, nebo do ukončení doby expirace.

6.6. Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními podmínkami a těmito VOP. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

6.7. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • běžným opotřebením zboží.

7. Informace o zboží

7.1. Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží, přičemž Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

7.2. V internetovém obchodě jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH a případně dalších souvisejících poplatků a dále informace ohledně nákladů na balení a dodání zboží (dopravu), případně ohledně nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány internetových stránkách obchodu. Tím není dotčeno oprávnění Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

8. Platební podmínky

8.1. Objednané zboží je možné zaplatit:

 • platbou v hotovosti při doručení zboží (dobírka, tedy hotovost přebírá od Kupujícího dopravce), nebo
 • bezhotovostně platbou pomocí převodu na bankovní účet Prodávajícího po dokončení objednávky, nebo
 • bezhotovostně platební kartou na bankovní účet Prodávajícího po dokončení objednávky.

8.2. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně ujednáno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s přepravou a dodáním zboží.

8.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tím však není dotčena povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu předem.

8.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

8.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8.6. Kupující bere na vědomí, že případné slevy z kupní ceny zboží lze vzájemně kombinovat pouze pokud to Prodávající výslovně umožní.

8.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu – daňový doklad. Prodávající prohlašuje, že je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

8.8. Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího, tedy Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží.

8.9. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9. Dodací podmínky

9.1. Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky. Je-li umožněna bezplatná doprava zboží, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy Kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo Kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a Kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

9.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

9.3. Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. 9. odst. 5 těchto VOP. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

9.4. Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.

9.5. Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít. Tím nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.6. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

9.7. Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.2. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.3. Tyto VOP tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností a účinností ode dne 1. 9. 2022.

10.4. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.